Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia 2020r., wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej wprowadza się następujące procedury:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m .
2. Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, bądź dezynfekcja rąk, utrzymanie bezpiecznego odstępu -1,5 m od innych osób.
3. Z przestrzeni wspólnej dziecko przechodzi do szatni pod opieką dyżurującej woźnej oddziałowej i przez nią zaprowadzane jest do sali zajęć.
4. Dyżurujący pracownik przedszkola odbiera od rodzica dyskietkę i na czytnikach WEJŚCIE/WYJŚCIE ( w zależności od pory ) rejestruje obecność dziecka w przedszkolu.
5. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic dzwoni na domofon i oczekuje w przestrzeni wspólnej na doprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola, któremu podaje dyskietkę, aby zarejestrować wyjście.
6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.
5. Wprowadza się obowiązek przedstawienia przez rodziców/opiekunów dziecka zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwskazań dotyczących uczęszczania do przedszkola, po chorobie trwającej kilka dni.
7. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
9. Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zabawek, kocyków, poduszek itp.
10. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do przedszkola.
12. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do zaktualizowania u wychowawców swoich danych kontaktowych (e-maile, nr telefonów) w celu szybkiej komunikacji i reakcji na wiadomość o potrzebie odebrania dziecka, którego samopoczucie wskazuje na chorobę.
13. Jeżeli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby zostaje przeniesione do izolatorium i pozostaje tam do momentu szybkiego odebrania przez rodziców .